ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานกองคลัง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา)

ผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นความประสงค์ โดยจัดทำคำร้องขอโอน และเอกสารการโอน ประสานมายังสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
โทร. ๐๗๕ ๕๗๘๐๑๖ ต่อ ๑๐๓

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน