ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2557
  รายละเอียด : ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรีสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2557

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุ 60 ปี โดยเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2496 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร์ ไม่ปรากฏวันที่และ/หรือเดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เกิดในวันที่ 1 มกราคม) เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า

(3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการบำนาญ ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิมหรือผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่เป็นรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และจะเริ่มได้รับเงินในเดือนตุลาคมปีถัดไป พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินแทน


หมายเหตุ โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรก ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า เพื่อตั้งงบประมาณในปีถัดไป และถ้าผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้าน จะต้องไปลงทะเบียนตามภูมิลำเนาใหม่ และได้รับเงินจากที่เก่าจนครบ 1 ปี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 750 คน