ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการรับขึ้นทะเบียนความพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2557
  รายละเอียด : ผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรีสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี

การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2557

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีสมุดคู่มือคนพิการ
(3) มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีร

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี พร้อมหลักฐานต่อไปนี้

(1) สำเนาบัตรประชาชน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) บัตรคนพิการ

กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินแทน


หมายเหตุ โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการครั้งแรกในเดือนตุลาคมของปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 668 คน