ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรื่อน และภาษีป้าย ประจำปี 2559
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรีจะออกให้บริการรับชำระภาษี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือน และภาษีป้ายตามกำหนดการดังนี้
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 -15.30 ให้บริการหมู่ท่ี 1 ณ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด
วันท่ี 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 ให้บริการหมู่ที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
วันท่ี2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 ให้บริการ หมู่ที่ 3 ณ วัดสวน
วันท่ี 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 ให้บริการ หมู่ท่ี 4 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านวังลำ
วันท่ี 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 ให้บริการหมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ม.6
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 213 คน