ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 มิ.ย. 2558
102 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
23 มิ.ย. 2558
103 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
27 ก.พ. 2558
104 ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
24 ธ.ค. 2557
105 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
02 ธ.ค. 2557
106 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
22 ต.ค. 2557
107 การรับขึนทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
20 ต.ค. 2557
108 การรับขึนทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
20 ต.ค. 2557
109 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
22 ก.ย. 2557
110 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
327
19 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17