ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
26 ก.พ. 2559
112 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
04 ม.ค. 2559
113 ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
30 ธ.ค. 2558
114 แนะนำการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
241
30 ธ.ค. 2558
115 ประกาศผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังคีรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
24 ธ.ค. 2558
116 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
237
05 พ.ย. 2558
117 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
16 ก.ย. 2558
118 ประกาศ อบต. วังคีรี เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
20 ก.ค. 2558
119 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
02 ก.ค. 2558
120 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19