ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนประเมินที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ก.) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
13 พ.ย. 2562
32 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
229
31 ต.ค. 2562
33 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
233
30 ต.ค. 2562
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่องการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
15 ต.ค. 2562
35 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
26 ก.ย. 2562
36 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
11 ก.ย. 2562
37 ธรรมะสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
269
08 ส.ค. 2562
38 ประวัติบุคคลสำคัญ 7พระองค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
08 ส.ค. 2562
39 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
22 ก.ค. 2562
40 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
12 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17