ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
261
31 ต.ค. 2562
52 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
266
30 ต.ค. 2562
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่องการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
15 ต.ค. 2562
54 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
26 ก.ย. 2562
55 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
11 ก.ย. 2562
56 ธรรมะสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
304
08 ส.ค. 2562
57 ประวัติบุคคลสำคัญ 7พระองค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
08 ส.ค. 2562
58 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 ก.ค. 2562
59 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
12 ก.ค. 2562
60 สรุปผลการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
207
18 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19